Цели

  1. да създаде условия за обединение на усилията на хора, заети професионално с преподавателска, научно-изследователска, внедрителска и популяризаторска дейност в областта на биологията, нейните икономически и правни аспекти и приложението на информационните и комуникационни технологии в тази област.
  2. да координира дейността на своите членове за целенасочено приложение на постиженията на научните изследвания в практиката. Да интегрира хората, нуждаещи се от повишаване на професионалната си квалификация(преквалификация) в съответните структури за обучение, да създава интерес в младите хора към професионално реализиране в горепосочената област и направление.
  1. подпомагане и насърчаване на творческата инициатива на своите членове в интерес на развитие на нови технологии и подобряване състоянието на околната среда.
  2. съдействие за усъвършенстване на биологичното образование и свързаните с него аспекти във всички видове училища (основни, средни и висши), с оглед създаване на предпоставки за по-добра професионална реализация на завършващите.
  3. партньорство със съответните институции за създаване на методологична база за реализиране на алтернативен тип обучение по моделите “чиракуване”, “обучение в работна среда” и “обучение през целия живот”.
  4. подпомагане създаването на подходяща инфраструктура за развитие на умения за работа с информационни и комуникационни технологии, синхронно и асинхронно отворено дистанционно обучение.
  5. окуражаване на инициативите за развитие на научно-изследователската база и нейната връзка с индустрията в контекста на европейската регионална и кохезионна политика.
  6. насърчаване на технологичния трансфер от държавните институции към публични и частни научно-изследователски сдружения.
  7. стимулиране създаването и развитието на средни и малки предприятия, като основна движеща сила в националната икономика, за постигане на конкурентен и динамичен растеж.
  8. съдействие при изграждане на изследователски мрежи и бизнес инкубатори за постигане на адекватна технологична култура и работна среда за реализиране на иновационни технологии